Rodo

Klauzula informacyjna
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”informujemy:


1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest D.G.M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000002194) zwana dalej: „Administratorem” oraz „firmą”. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Romanowicza 15, 30-707 Kraków lub telefonując pod numer: +48 12 656 17 90.
2. Zasadniczą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych – zgodną z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – są: Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne w celu realizacji transakcji. Inne podstawy przetwarzania Twoich danych wynikają z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO.
3. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu przetworzenia zapytania nadesłanego za pośrednictwem formularza lub bezpośrednio na adres mailowy firmy, a także celem udzielenia odpowiedzi na przysłane zapytanie, a także dokonywanie marketingu bezpośredniego dla spełnienia Twoich potrzeb. Ponadto jeżeli wyrazisz odrębną, dobrowolną i możliwą do wycofania w każdym czasie zgodę Twoje dane osobowe będą mogły być przetwarzane także w celu przesyłania Ci za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość informacji bądź ofert handlowych i newsletteru.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, brak możliwości zawarcie umowy sprzedaży.
5. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres zrealizowania zawartych umów lub dokonania transakcji oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które wynikają lub mogą wyniknąć z treści prowadzonej z Tobą korespondencji. - dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub też ustalimy, że uległy one dezaktualizacji, - dane przetwarzane w celu przesyłania Ci informacji bądź ofert handlowych i newsletteru możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie w tym celu lub też ustalimy, że uległy one dezaktualizacji.
6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym np. Urząd Skarbowy, a także w minimalnym i niezbędnym zakresie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, hostingowe, prawne oraz transportowe.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
9. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.”